Arhiv, O predavanjih

 

Državljanske aktivistične pobude

 

V sklopu projekta »Šola politične pismenosti« se je nabralo dovolj energije in idej, da smo se za letošnje leto slednjič odločili, da bomo poskusili ločeno od nje oblikovati posamezne delovne skupine – samostojne »delavnice«, v katerih bodo udeleženci skupaj z mentorji razvijali določene vsebine s ciljem, da jih nadgradijo/predstavijo v nekem političnem (javnem) dejanju. Za prvi poskus smo se odločili izbrati tri kolikor toliko aktualne teme, ki jih bomo skupaj z zainteresirano javnostjo razvijali skozi bolj ali manj celotno leto 2009. Delo bo v maniri raziskovalnega novinarstva potekalo na primerih, ki jih bomo v delavnicah javno raziskovali in o poteku raziskave pripravljali ustrezne evalvacije, ki bodo predstavljene tudi v medijih (TV, radio, časopisi, splet itd..), občasno pa bomo (odvisno od tipa ugotovitev in potrebe) pripravili tudi kakšne posebne javne dogodke, kot so okrogle mize in predavanja. Končen produkt, rezultat raziskave bo za vsako od tematik kratek izobraževalni film, ki bo jasno in strjeno podal ugotovitve »delavnice«. Glede na tip raziskave, bo rezultat tudi brošura z zbranimi materiali raziskave, ki bodo seveda ustrezno predstavljeni tudi na spletu in po možnosti tudi v drugih medijih.

 

V nadaljevanju so podrobneje predstavljene prve tri pobude, nikakor pa to ne pomeni, da se ni mogoče lotiti tudi kakšne druge vsebine, v kolikor se seveda najde kdo, ki organizacijo takšne pobude prevzame na svoja »ramena«. Vsaka od pobud bo v sklopu naše spletne strani pod rubriko »Raziskovalni kotiček« dobila tudi svojo podstran, kjer se bodo objavljali vsi podatki v zvezi s posameznim projektom. 

 

 

1) Sežigalnica v Mariboru?

 

Skupina:

Skupina lahko zaobsega poljubno število članov različnih strokovnih predznanj. Komunikacija bo večinoma potekla preko elektronske pošte, po potrebi pa bodo občasno organizirani tudi kakšni sestanki. Prva evalvacija dela skupine in prva javna predstavitev bo v sredo 3.6.2009, ko bo v sklopu ŠPPja na to temo pripravljena okrogla miza.  

 

Metoda dela:

Vprašanje odpadkov je pereči problem ne le v Mariboru, temveč nasploh velja za enega najbolj razširjenih civilizacijskih »bolezni«. Delovna skupina se bo tako ob raziskovanju in spremljanju poteka sprejemanja aktov za gradnjo sežigalnice v Mariboru, seznanila s splošnim stanjem na področju ravnanja z odpadki v Sloveniji in bolj specifično v Mariboru. Poskušali bomo ugotoviti zakaj je sežigalnica v Mariboru sploh potrebna in kakšni so argumenti zanjo in proti njej. Raziskali bomo samo tehnologijo sežigalnic in ponovno iskali argumente za in proti. Raziskovali bomo alternativne načine odpravljanja problema odpadkov in se po končani raziskavi zavzeli za obliko oziroma način, ki se nam bo v dani situaciji zdel najbolj primeren. Skupina bo delovala v smeri obveščanja javnosti o tem kaj sežigalnica je in kaj pomeni za naše okolje in človeka, hkrati pa bo z svojimi ugotovitvami pokušala vplivati na javno mnenje in na politične odločitve o tej temi. Ob tem se bomo bežno ukvarjali tudi z generalnim problemom odpadkov in poskusom vplivanja na »odločevalce«, da zaostrijo zakone glede embalaže. Spremljali bomo tudi dejavnosti občin in države vpričo 15. julija, ko bo večino odprtih odlagališč potrebno zapreti.

 

Cilj (končni rezultat):

Skupina bo pripravila dokumentarni video dokument, ki ga bo na koncu tudi ustrezno predstavila javnosti. Cilj skupine bo spodbuditi razpravo o različnih načinih reševanja problema odpadkov in opozarjati na možne alternative. Med opcijskimi cilji je tudi priložnostna brošura z informacijami glede same raziskave in formalen in neformalen pritisk na embalažni lobi, da zmanjša količine embalaže oziroma poskrbi za ustrezno reciklažo, ne glede na njeno ceno. V tem okvirju lahko skupina, za zagotovitev uresničevanja ugotovitev, predlaga tudi ustrezne zakonske in druge ukrepe.

 

Napotila:

Preteklo delo na problemu sežigalnic in nekatere koristne podatke je mogoče najti na:

http://www.zofijini.net/oko_tiha.html

http://www.zofijini.net/ekologija_argumenti.html

http://www.zofijini.net/ekologija_porocilo.html

http://www.zofijini.net/ekologija_sezigalnice.html

http://www.zofijini.net/ekologija_prepovedi.html

http://www.zofijini.net/ekologija_promocija.html

 

Informacije o direktivi:

Direktiva o odpadkih (2006/12/ES Evropskega parlamenta in Evropskega sveta z dne 5. aprila 2006).

 

S problematiko odpadkov (in v tem okviru sežigalnic) v Mariboru ukvarjajo naslednji strokovnjaki:

- Dr. Niko Samec, Fakulteta za strojništvo v Mariboru;

- g. Branko Kosi, Snaga Maribor;

- g. Stanislav Žagar, direktor podjetja Snaga Maribor;

- mag. Mojca Knez, SREDNJA GRADBENA ŠOLA MARIBOR (pred več leti magistrirala na temo odpadkov!); 

  

Informacije in razna gradiva na temo odpadkov, nanašajoče se na Mestno občino Maribor (MOM), je možno dobiti pri:

- MOM, Sektor za varstvo okolja, ga. Brigita Čanč (brigita.canc@maribor.si);

- MOM, Sektor za urejanje prostora, ga. Marija Kuhar (marija.kuhar@maribor.si).

 

Za predstavitev tematike priporočamo ogled tudi nekaj naslednjih spletnih strani:

http://www.ekolist.si/documents/ekolist02.pdf

http://www.npvo.si/dokumenti/OP-odpadki.pdf

http://www.snaga-mb.si/htm/snaga/info.htm

http://www.pf.uni-mb.si/files/knez/ravnanje%20z%20odpadki.doc

http://en.wikipedia.org/wiki/Incineration

http://en.wikipedia.org/wiki/Waste-to-energy

 

Kontakt (prijave na - s pripisom: za delavnico "Sežigalnica v Mariboru"):

zofijini@yahoo.com

 

 

2) Utopije ekonomije

 

Skupina:

Skupina lahko zaobsega poljubno število članov različnih strokovnih predznanj. Komunikacija bo pretežno potekla preko elektronske pošte, po potrebi pa bodo organizirani tudi sestanki. Predviden čas delovanja skupine bo do letošnje jeseni, ko bo skupina predstavila svoje delo. O tej temi bomo med drugim bežno spregovorili v sklopu ŠPPja v sredo 20.5.2009.

 

Metoda dela:

Vpričo trenutne globalne gospodarske negotovosti se poraja ogromno razmišljanj in ugibanj, kateri sistem bi utegnil ali morda celo moral nadomestiti trenutno prevladujoči kapitalizem. Čeprav so se »oblastniki« bolj ali manj odločili za krpanje in popravljanje obstoječega sistema – pravijo mu »kapitalizem s človeškim obrazom« -, ki večini tako še vedno predstavlja najidealnejši in edini verjeten način človekovega ekonomskega in družbenega preživetja, pa se na drugi strani pojavlja upanje ali celo zahteva po radikalni spremembi. Vendar se pri tem običajno tudi ustavi – kakšen sistem bi lahko bolj uspešno nadomestil spehani kapitalizem in kakšne so njegove dejanske možnosti za uveljavitev? Skupina bo raziskovala alternative trenutnemu ekonomskemu sistemu in možnosti uveljavljanja tovrstnih alternativ v realnem življenju – praksi. Teoretično bi raziskovali razne zgodovinske utopije in druge utopične projekte, ki lahko predstavljajo realno podlago za iskanje oziroma razmišljanje o družbeni in ekonomski alternativi. Z raznimi ekonomisti in drugimi, ki se ukvarjajo z tovrstnimi vprašanji, bi se pred kamerami pogovorili o možnostih drugačne ekonomije. O tem bi pripravili zbornik ugotovitev, ki bi ga pospremil kratek in pregleden dokumentarni film, ki bi ga nato predstavili javnosti.

 

Cilj (končni rezultat):

Skupina bo pripravila kratki dokumentarni film, ki bi nazorno in pregledno pokazal na nekatere alternative obstoječemu ekonomskemu sistemu. Predstavitev filma in spoznanj, ki bi jih zbrali tudi v kakšnem zborniku, bi potekala jeseni, v sklopu prireditve »Radost obrata« v Pekarni.

 

Napotila:

Nastali film sodi v sklop projekta »Zofijin gost«. O prvi akciji lahko preberite na

http://www.zofijini.net/oko_jezernik.html.

Dilas-Rocherieux, Yolène, Utopija ali spomin na prihodnost, Mladinska knjiga, Ljubljana 2004

http://www.zazdravje.net/aktualno.asp?novica=387

http://www.amazon.com/Scanning-Future-Yorick-Blumenfeld/dp/0500280452

 

Kontakt (prijave na - s pripisom: za delavnico "Utopije ekonomije"):

zofijini@yahoo.com

 

 

3) Peticija (javno pismo) za pravno in moralno odgovornost politikov

 

Skupina:

Skupina lahko zaobsega poljubno število članov različnih strokovnih predznanj - zaželen je tudi kakšen pravnik. Komunikacija bo večinoma potekla preko elektronske pošte, po potrebi pa bomo organizirali tudi kakšen sestanek. Skupina bo delovala do uresničenja zadanega cilja. Zadevo bomo vsebinsko obravnavali tudi v sklopu filmozofskega večera, ki bo v sredo 22.4.2009.

 

Metoda dela:

Po 11.. septembru 2001 se je skupaj z vsemi ostalimi posledicami, v svet mednarodne politike prikradel »črni madež«, ki je dodobra ogrozil legitimnost političnih sistemov v zahodnih demokratičnih družbah. Neposredno odgovornost za omajanje zaupanja - s pravno spornimi dejanji in postopki - nosita predvsem administraciji ZDA in Velike Britanije, ki morata za povrnitev tega zaupanja za svoja dejanja primerno pravno odgovarjati.    Člani skupine bi ob raziskovanju primera - kazenske odgovornosti obeh administracij – in zgodovine podobnih primerov (nenazadnje pa tudi same moralne odgovornosti in načela: »pred pravom je vsak enak«) pripravili poziv, v katerem bi se na vse javne institucije, aktualno oblast Slovenije in drugih evropskih in svetovnih držav naslovil apel, da proti odgovornim sprožijo ustrezne postopke pred mednarodnim sodiščem.

 

Cilj (končni rezultat):

Cilj delavnice je peticija oziroma izjava, ki bi svetovne voditelje in širšo svetovno javnost pozvala k ukrepanju v smeri zakonske odgovornosti obeh administracij pred mednarodnim sodiščem za očitna jim dejanja. Ob tem bi pripravili tudi več tekstov, z objavo katerih bi poskušali v javnosti sprožiti debato o tem vprašanju. Tudi o tej temi bi pripravili dokumentarni film v angleščini, ki bi jasno in nazorno predstavil argumente za podano stališče. 

 

Napotila:

http://www.cageprisoners.com/articles.php?id=27259

http://www.commondreams.org/headline/2008/12/20-0

http://www.thenation.com/doc/20081229/brecher_smith

http://www.salon.com/opinion/greenwald/2008/12/18/prosecutions/

http://www.thepetitionsite.com/1/charge-george-bush-on-war-crimes#signatures

http://www.amazon.com/Prosecution-George-W-Bush-Murder/dp/159315481X

http://www.youtube.com/watch?v=73KIpzrUXI8

http://www.youtube.com/watch?v=jRlJk1qhWVw

http://www.democrats.com/obama-wants-amnesty-for-torturers

 

Kontakt (prijave na - s pripisom: za delavnico "Peticija"):

zofijini@yahoo.com

 

 

Soorganizacija:

Zavod Pekarna - magdalenske mreže

http://www.pekarna.org/web/

    

 

 

 


Bookmark and Share
Copyright ©2005 zofijini.net, Vse pravice pridržane